Avoimella datalla tarkoitetaan sellaista tietoa, jota voidaan käyttää ja jakaa koneluettavassa muodossa, avoimin käyttöehdoin ja maksutta. Avoimen lisenssin mukaan kuka tahansa voi kopioida ja julkaista tietoa, käyttää sitä kaupallisesti tai ei-kaupallisesti sekä hyödyntää sitä osana muita palveluita.

Ilmatieteen laitoksen avaamat tiedot koostuvat erilaisista säähän, ilmastoon ja mereen liittyvistä ennuste- ja havaintotiedoista. Tietosisältö voidaan jakaa reaaliaikaisiin havaintoihin, päivittäisiin ja kuukausittaisiin havaintoarvoihin sekä numeeristen mallien tuottamiin ennusteisiin.

Tarjolla olevasta aineistosta eri liikennesektoreita erityisesti koskettavat esimerkiksi meriveden korkeushavainnot, numeeristen merimallien ennusteet, lentoliikenteen käyttöön tuotetut METAR-havainnot, sadetutkahavainnot sekä Liikenneviraston ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tuottamat tiesäähavainnot. Keskeiset saatavilla olevat tietosisällöt on koottu oheisiin taulukoihin. Uusia aineistoja tuodaan vaiheittain palveluun saataville sitä mukaa, kun ne ovat teknisesti valmiita eikä niiden julkaisuun kohdistu muiden osapuolien määrittelemiä käyttöoikeusrajoituksia.

Tarjolla uudenlaisia avoimeen dataan pohjautuvia palveluita

Avoimen datan implementointiprojektissa rakennettiin INSPIRE-direktiivin ohjaamana palvelut, joita käyttäen on mahdollista tehdä aineistohakuja. Toteutuksen olennaiset komponentit muodostuvat edellä kuvatuista aineistosisällöistä, niihin liittyvistä metatiedoista sekä tiedonhakuun tarvittavista internet-palveluista. Nämä palvelut muodostuvat datan latauspalvelusta (WFS, web feature service), jota käyttäen tehdään varsinainen koneluettavan tiedon haku. Tarjolla on myös katselupalvelu (WMS, web map service), jota voi käyttää esimerkinomaiseen tietojen selailuun karttapohjalla. Kolmantena käytettävissä on katalogipalvelu aineiston metatietoihin tutustumiseen. Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla on lisää tietoa palveluista ja niiden käyttöön ottamisesta, ja lisäksi muun muassa esimerkkejä datahakujen tekemiseen.

Ilmatieteen laitoksella on datan avaamisen yhteydessä otettu käyttöön Helpdesk-toiminto, josta voi verkkolomakkeella tai puhelimitse kysellä vastausta esimerkiksi tiedon sisältöön tai teknisiin jakelurajapinnan toteutuksiin liittyviin kysymyksiin. Sen kautta voi myös tiedustella maksullisia tiedon käyttöön liittyviä palveluja, jotka ovat työmäärältään vähäistä suurempia. Ensimmäisten aineistojen avaamisen jälkeen palveluun on rekisteröitynyt noin 6000 käyttäjää. Helpdesk on samana aikana vastannut noin 700 verkkopalautteeseen. Aineistoja koskevia verkkokyselyjä tulee päivittäin ja puhelimitse hieman harvemmin.

Palvelut on toteutettu Open Geospatial Consortiumin (OGC) käytäntöjen mukaisesti. Sovellusten ohjelmoijille tarjotaan GitHub-palvelun kautta kirjastoja, joiden toivotaan helpottavan aineistojen käyttöönottoa. Käyttöliittymät, kuten avoimen datan sivuilta löytyvä havaintoanimaattori, ovat olleet mukana avaamishankkeessa lähinnä datan käytön demonstraatiomielessä.

Tietojen avaamisesta hyötyä monille tahoille

Tutkimusten mukaan rahalliset panostukset sääpalveluiden tuottamiseen palautuvat moninkertaisina hyötyinä yhteiskunnan eri sektoreille. Tietojen avaamisen odotetaan mahdollistavan entistäkin suuremmat kokonaishyödyt yhteiskunnalle. Aineistojen käytön odotetaan laajenevan uusien käyttäjien piiriin myös sosiaalisen median luoman yhteisöllisyyden sekä innovaatioiden joukkoistamisen avulla.

Sää- ja meridataa toivotaan erityisesti yhdisteltävän muihin tietolähteisiin, kuten liikennettä ja liikennejärjestelmää koskeviin tietoihin uusien innovatiivisten palveluiden muodossa. Avointa dataa hyödyntäviä muiden kehittämiä sovelluksia ovat esimerkiksi aaltopoiju.fi, Säteilyturvakeskuksen Baltrad WMS-visualisointityökalu, nordicweather.net ja Sebitti Sää Windows Phonelle.

Osallistu avoimen datan kilpailuun

Ilmatieteen laitos on yhdessä Liikenneviraston ja Trafin kanssa mukana Valtioneuvoston kanslian järjestämillä Avoin Suomi 2014 -messuilla syyskuussa Helsingissä. Ilmatieteen laitos on myös useampana vuonna ollut mukana avoimen datan käyttöä edistävässä Apps4Finland -kilpailussa. Tänä vuonna takaraja kilpailutöiden jättämiseen Apps4Finland-pääkilpailussa on 3.11.2014, lisätietoja kilpailun sivuilta. Tervetuloa osallistumaan ideoilla tai sovelluksilla!

Taulukko 1. Reaaliaikaiset havaintotiedot.

Taulukko 2. Päivittäiset ja kuukausittaiset havaintoarvot.

Taulukko 3. Numeeristen mallien tuottamat tiedot.