Eurooppalainen työryhmä selvitti sopeutumiskeinoja

Selvitys tienpidon sopeutumisesta ilmastonmuutokseen valmistui vuonna 2012 Conference of European Directors of Road (CEDR) asettaman strategisen projektin tuloksena. Projektiryhmää johti Gyda Grendstad Norjasta. Kaikkiaan työryhmän jäsenet tulivat kahdestatoista eri Euroopan maasta.

Projektin tavoitteena oli koota yhteen eri maiden tiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja esittää keskeisiä keinoja niihin sopeutumiseen. Samanaikaisesti toisessa projektissa osittain sama ryhmä selvitti tieliikenteen keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Virallisesti Tiehallinto, myöhemmin Liikennevirasto, osallistui vain sopeutumista pohtivaan projektiin, mutta myös toisen ryhmän käyttöön jaettiin tietoja Suomen ilmastonmuutoksen hillintään liittyvistä strategioista.

Projektiryhmä tarkasteli sopeutumista kahdesta eri näkökulmasta: Ensimmäinen käsitteli ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja toinen sopeutumista tienpidon eri osa-alueilla.

Ilmastonmuutos vaikuttaa tienpitoon monin tavoin

Raportin ensimmäisen näkökulman pohjaksi tehtiin riskitarkastelu ilmastonmuutoksen myötä yleistyvistä poikkeuksellisista olosuhteista ja niiden vaikutuksista tienpitoon eri puolilla Eurooppaa. Työssä tunnistettiin ja tarkasteltiin erikseen seuraavia ilmiöitä:

-  Tulvat

-  Eroosio

-  Kuivatusjärjestelmien kapasiteetin ylittyminen

-  Lisääntyvät virtaamat ja niiden aiheuttamat vauriot silloilla

-  Maanvyöryt, kivivyöryt, mutavyöryt ja lumivyöryt

-  Kuivuus ja korkeat lämpötilat

  • Päällysteiden pehmeneminen
  • Maastopalojen riski
  • Maaperän vedensuodatuskyvyn heikentyminen
  • Tienkäyttäjien terveysriskit

-  Pohjaveden korkeuden nousu ja sen aiheuttama rakenteiden vaurioitumisen nopeutuminen

-  Routaongelmien yleistyminen talvilämpötilojen laskiessa (sulamis-jäätymissyklin tihentyminen)

-  Ikiroudan sulamisen aiheuttamat korjaustarpeet

-  Kasvavan vuorokauden sisäisen lämpötilaeron vaikutus päällysteen ja tien kuntoon

-  Merenpinnan nousu ja siihen liittyvät vaikutukset

  • Tulvat
  • Maaperän epävakaisuus

-  Talvikunnossapidon ongelmat

  • Lumisateiden intensiteetin kasvaminen
  • Lumimyrskyt
  • Lliukkaudentorjuntatarpeen lisääntyminen nollakelien yleistyessä

Riskienhallinta ja varautuminen tienpidon avainasioita

Toisena näkökulmana selvitettiin, miten erilaisissa tienpitotoimissa ilmastonmuutoksen vaikutukset ja poikkeuksellisten olosuhteiden riskit on huomioitava. Raportissa esitetään joukko esimerkkejä toimenpiteistä, joilla Euroopan eri puolilla varaudutaan poikkeuksellisiin olosuhteisiin.

Työn tavoitteena oli valottaa konkreettisia sopeutumistoimenpiteitä tienpidon eri osa-alueilla riskien hallinnasta ja suunnittelusta aina kunnossapitoon ja operointiin asti. Tienpidossa eri osa-alueiden vaikutusmahdollisuudet ulottuvat hyvin erilaisille ajanjaksoille. Operoinnissa puhutaan lähinnä varautumisesta, kun taas esimerkiksi siltojen rakentamisen osalta olosuhteita on arvioitava sadan, tunneleiden osalta jopa parinsadan vuoden päähän.

Sopeutumisen keskeinen työkalu on riskien hallinta. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien hallintaan on ERA-NET ROAD -projektissa kehitetty RIMAROCC metodi (Risk Management for Roads in a Changing Climate). Systemaattisen riskienhallinnan avulla voidaan arvioida, millaisiin toimenpiteisiin on tarpeellista ryhtyä valtakunnallisesti tai alueellisesti.

Varautumiskeinoja poikkeusilmiöihin on jo olemassa

Selvitystyössä tarkasteltuja poikkeuksellisia ilmiöitä esiintyy jo nyt Euroopan joissain osissa. Useimpiin niistä on myös löydettävissä käytössä tai suunnitteilla olevia varautumiskeinoja. Ilmastonmuutoksesta kielivät poikkeukselliset ilmiöt yleistyvät muuallakin, joten varautumisesimerkeistä voi hyvin poimia käyttöönsä juuri omiin olosuhteisiinsa ja riskeihinsä sopivat. Raportissa on esitetty esimerkkejä valtakunnallisista strategioista, tulvien, maanvyöryjen ja muiden poikkeuksellisten tapahtumien ennakointi- ja varoitusjärjestelmistä, suunnitteluohjeiden tarkistamisesta, tutkimuksia ilmastonmuutoksen kustannus- ja muista vaikutuksista, riskienhallinnasta sekä valmiussuunnitelmista.

Lisää tietoa ja toimintavalmiutta tarvitaan

Raporttissaan CEDR:n työryhmä esittää suosituksia ilmastonmuutoksen sopeutumisen edistämiseksi. Suositukset jaetaan kolmeen osaan: kansainväliseen yhteistyöhön, valtakunnallisiin strategioihin ja operatiivisiin ehdotuksiin. Näistä pääluokista erotellaan vielä keskeiset ilmastonmuutokseen liittyvät tietotarpeet, tulevaisuuden tutkimustarpeet ja välittömästi toteutettavissa olevat "no regret" -toimenpiteet.

Vaikka ilmastonmuutos ei etenisi tai vaikuttaisi ennustetusti, seuraavilla sopeutumistoimenpiteillä voidaan ennakoida Euroopassa jo nykyisellään esiintyviä ilmiöitä:

-  Pohjatiedon lisääminen ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista

-  Teiden kunnon jälkeenjääneisyyden kiinni kurominen

-  Valmiuden lisääminen ennakoitavissa olevien haitallisten ilmiöiden vahinkojen minimoimiseksi, esimerkiksi seurantatiedon ja liikenteen tiedotuksen kehittäminen.

-  Kunnossapitosopimusten tarkistaminen: varautuminen sopimusteknisesti ennakoimattomiin olosuhteiden muutoksiin ja poikkeuksellisten ilmiöiden aiheuttamiin tuhoihin, parempi seuranta ja valmiussuunnitelmat.